pestaka

Sinonim Kitab

[n] 1) buku, primbon, pestaka, pustaka, sastra;

2) bacaan, lektur, teks, wacana;

Sinonim Primbon

[n] kitab, pestaka, pustaka, sastra

Sinonim Pustaka

[n] 1) bacaan, buku, kitab, lektur, sastra, teks, wacana;

2) pestaka, primbon ;


Cite :
Kata Sinonim pestaka, https://www.katasinonim.com/pestaka, tanggal akses : 30 August, 2018.
Link :
<a href="https://www.katasinonim.com/pestaka"> pestaka</a>